Adatvédelmi nyilatkozat

Személyes adatok védelmével kapcsolatos tájékoztatás

(2018.05.25.-től érvényes verzió)

Hogyan védjük személyes adatait

A KON-Truss s.r.o. korlátolt felelősségű társaság (a továbbiakban csak „KON-Truss“) ezennel köszönetét fejezi ki azért, hogy meglátogatta honlapunkat. Megteszünk mindent annak érdekében, hogy biztonságban érezze magát nálunk. Ebben a dokumentumban hasznos információkat talál azzal kapcsolatban, milyen módon védjük személyes adatait, milyen adatokat gyűjtünk, hogyan használjuk ezeket, kinek továbbítjuk ezeket, milyen módon tudja Ön ellenőrizni az adatok feldolgozását, továbbá tájékoztatást adunk azokról az intézkedésekről, amelyek segítségével védjük az adatait, illetve az adatok feldolgozásával kapcsolatos jogairól is.

A rendelkezésünkre bocsájtott személyes adatokat szigorúan bizalmasan és a személyes adatok védelméről szóló előírásokkal összhangban kezeljük, konkrétan az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (a továbbiakban csak „GDPR“), illetve a 18/2018 számú a személyes adatok védelméről szóló törvény (a továbbiakban csak „törvény“).

Kik vagyunk és hogyan léphet velünk kapcsolatba

Az Ön személyes adataival kapcsolatban mi vagyunk az adatkezelő:

KON-Truss s.r.o.
székhely: Z. Kodálya 769/29, 924 01 Galánta
Cégjegyzékszám: 44471734
Cég bejegyezve a Nagyszombati Járásbíróság Kereskedelmi Regiszterébe, részleg Sro, betétlap száma 22925/T

Telephely: Šalská 2, 924 01 Galánta, Iroda: ETO park 122/A 1.szint Győr

Az alábbi e-mail címen léphet velünk kapcsolatba: @email

Ezennel kijelentjük, 

-  hogy kizárólag érvényes jogalap alapján dolgozzuk fel az Ön személyes adatait, mégpedig különösen a törvény, szerződéses jogviszony vagy megadott beleegyezés alapján;

-  hogy ezzel eleget teszünk a GDPR rendelet 13. Cikkében rögzített tájékoztatási kötelezettségünknek;

-  hogy lehetőséget biztosítunk Önnek és támogatni fogjuk Önt a GDPR rendelet szerinti jogai érvényesítésében és teljesítésében.

A személyes adatok kezelésének okai

A személyes adat azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

A személyes adatokat minden esetben előre meghatározott céllal dolgozzuk fel, egyben e személyes adatok feldolgozása nélkül ezt a célt nem lehetne elérni. A törvény és a GDPR rendelet alapján meghatározott jogalap alapján kezelt személyes adatok esetében az Ön személyes adatainak megadása törvényi követelmény, és ezek átnyújtása nélkül nem lehetséges elvégezni az adott ügyletet. Az Ön beleegyezése alapján feldolgozott személyes adatok esetében a személyes adatok átnyújtása önkéntes alapon történik. Tehát, ha Ön úgy dönt, hogy nem adja nekünk beleegyezését, az Ön adatait nem áll módunkban feldolgozni.

Milyen adatokat gyűjtünk Önnel kapcsolatban

Szolgáltatásaink nyújtásával kapcsolatban az alábbi személyes adataival kerülünk kapcsolatba, ezeket személyes adatok rendszerezett fájljaiba gyűjtjük, és a továbbiakban „Információs rendszerek“ vagy „IR“ név alatt szerepelnek:

1.) Üzleti tevékenységek Információs rendszer:

a.) Terjedelem és adatkezelés célja 

A személyes adatok kezelésének célja kereskedelmi ügylet megvalósítása és megkötése természetes személlyel (a továbbiakban csak „TSZ“) vagy természetes személlyel – magánvállalkozóval (a továbbiakban csak „önálló vállalkozó“) (TSZ és önálló vállalkozó a továbbiakban együttesen mint „ügyfél“). A kereskedelmi ügylet fogalma alatt értendő az árajánlat megküldése az ügyfélnek, megrendelés fogadása az adatkezelő – KON-Truss által, szerződés/ügylet megkötése a KON-Truss és ügyfél között.  Az esetleges kétségek kizárása érdekében ügyfél alatt értendő az a személy is, akivel az adatkezelő – KON-Truss tárgyalt az ügylet megkötésével kapcsolatban, mégpedig abban az esetben is, ha az ügylet nem valósult meg, az a személy, aki tovább már nem ügyfél, valamint az ügyfél képviselője, aki az ügyfél nevében tárgyalt és megkötötte az ügyletet.

b.) Jogalap

Az Ön személyes adatai kezelésének jogalapja az üzleti tevékenység esetében a törvény 13.sz.§-a, (1) bekezdése, b) betű értelmében a szerződés.

c.) Címzettek kategóriái

Közvetítők, közhatalmi szervek, állami és közigazgatási szervek.

d.) Érintett személyek köre

Ügyfél, aki érdeklődést tanúsított az ügylet megkötése iránt a Társasággal.

 

2.) Számvitel Információs rendszer

a.) Adatkezelés célja

Ezen információs rendszer elsődleges célja olyan természetes személyek adatainak feldolgozása, akik fizetési forgalmat bonyolítanak a Társasággal. Megrendelések, számlák feldolgozása, valamint maga a számlázási folyamat is ide tartozik, továbbá pénztár vezetése, készpénzes befizetések és kifizetések lebonyolítása, a Társaság teljes könyvelésének vezetése.

b.) Adatkezelés jogalapja

Az érintett személyek személyes adatainak kezelési jogalapja ezen információs rendszer esetében a törvény 13.sz.§-a, (1) bekezdése, c) betűjével összhangban külön szabály, mégpedig legfőképp:

-  431/2002 számú a számvitelről szóló törvény későbbi előírások hangzásában,

-  595/2003 számú a jövedelemadóról szóló törvény későbbi előírások hangzásában,

-  222/2004 számú az általános forgalmi adóról szóló törvény későbbi előírások hangzásában,

-  563/2009 számú az adózás rendjéről (adóigazgatási törvény) szóló törvény későbbi előírások hangzásában 

c.) Címzettek kategóriái

Közvetítő, aki számviteli tevékenységet folytat a Társaság megbízásából a Társaság részére, közhatalmi szervek, állami és közigazgatási szervek,

d.) Érintett személyek kategóriái

A Társaság dolgozói, ügyfelek, beszállítók és vevők dolgozói és képviselői.

3.) Marketing tevékenységek Információs rendszer

a.) Adatkezelés terjedelme és célja

Az ügyfélszolgálati tevékenységek keretén belül a KON-Truss kereskedelmi ajánlatokat és a KON-Truss által forgalmazott termékekkel kapcsolatos termék-, illetve szolgáltatásinformációkat kíván küldeni Önnek, valamint elégedettségi felméréssel kísért köszönőleveleket, mindezt elektronikus posta formájában. Az Ön személyes adatai kezelésének célja marketing tevékenységek lebonyolítása a KON-Truss részéről.

b.) Jogalap

Az Ön személyes adatainak kezelési jogalapja az Ön a törvény 13.sz.§-a, (1) bekezdése, a) betűje értelmében megadott beleegyezése. Beleegyezését erre a célra nem köteles megadni. Viszont a beleegyezéséhez szükség van a KON-Truss Marketing tevékenységeinek lebonyolítása érdekében, és a beleegyezés megadása nélkül az ügyfél nem kap tájékoztatást a kereskedelmi ajánlatokról, illetve a KON-Truss termékeiről.

A KON-Truss nem üzemeltet webáruházat, ezért nálunk Ön nem nyit semmilyen bejelentkezési számlát, nem is teremt egyéb internetes kommunikációs lehetőségeket. Az Önnel történő kapcsolatfelvétel személyes, telefonos vagy email kommunikáció segítségével zajlik.

c.) Címzettek kategóriái

Nincsenek.

d.) Érintett személyek köre

Természetes személy – érdeklődő, aki érdeklődést mutat a marketing tevékenységek iránt.

 

4. Társaság/adatkezelő területeinek monitoringja Információs rendszer

a.) Adatkezelés célja

Elsődleges cél az adatkezelő tulajdona védelmének biztosítása, az adatkezelő dolgozói egészségének és biztonságának védelme.

b.) Adatkezelés jogalapja

Az érintett személyek személyes adatainak kezelési jogalapja ezen információs rendszer esetében a törvény 13.sz.§-a, (1) bekezdése, f) betűjével összhangban az adatkezelő jogos érdeke.

c.) Címzettek kategóriái

Államigazgatási, közhatalmi és közigazgatási szervek.

d.) Érintett személyek kategóriái

A Társaság dolgozói, a megfigyelt területeken tartózkodó személyek (ügyfelek, beszállítók).

 

5. A nyilvánosság számára hozzáférhető területek monitoringja Információs rendszer

a.) Adatkezelés célja

Elsődleges cél a közrend és biztonság védelme, bűnözés felderítése, tulajdon- vagy egészségvédelem a Társaság területe környékén

b.) Adatkezelés jogalapja

Az érintett személyek személyes adatainak kezelési jogalapja ezen információs rendszer esetében a törvény 13.sz.§-a, (1) bekezdése, f) betűjével összhangban az adatkezelő jogos érdeke.

c.) Címzettek kategóriái

Államigazgatási, közhatalmi és közigazgatási szervek.

d.) Érintett személyek kategóriái

A Társaság dolgozói, üzleti partnerek, az adatkezelő/Társaság látogatói

 

Kinek továbbítjuk az Ön személyes adatait 

Az Ön személyes adatait más alanyoknak nem adjuk át, kivéve azokat az eseteket, amikor fennáll a jogalapja az Ön személyes adatainak átadásával kapcsolatban más alanynak, tehát amennyiben az adatkezelő törvényi kötelezettségének teljesítéséről van szó.

1.) Személyes adatok címzettjei

a.) Közvetítők

Némely esetben közvetítők által is megvalósulhat az Ön személyes adatainak feldolgozása. A közvetítő olyan alany, aki személyes adatok feldolgozására kapott megbízást az adatkezelőtől. Az Ön személyes adatainak közvetítő általi feldolgozásával kapcsolatban kiadott megbízáshoz nem szükséges az Ön beleegyezése. A közvetítő az adatkezelő nevében kezeli a személyes adatokat.

A személyes adatok közvetítő általi feldolgozása nincs negatív hatással az Ön, mint érintett személy, jogainak gyakorlására és alkalmazására, egyben a jogait az adatkezelőnél - KON-Truss társaság vagy közvetlenül az adott közvetítőnél, aki által az Ön adatai feldolgozásra kerülnek, érvényesítheti.

A KON-Truss különösen az alábbi közvetítői szolgáltatásokat veszi igénybe:

a.) számviteli és jogi szolgáltatások nyújtása érdekében

b.) kereskedelmi képviselet megvalósítása érdekében

c.) hálózat/szerver adminisztrációja érdekében

d.) belső ügyfél-nyilvántartási rendszer fejlesztése érdekében


 

b.) Partner vállalatok

A személyes adatok harmadik feleknek történő hozzáférhetővé tétele partner vállalatok, kézbesítési- és futárszolgálat, szerelési csapatok esetében történik – ezek legfőképp a cím és szállítási helyszín, az Ön által a megrendelés leadásakor megjelölt jogosult személy telefonos kapcsolata, mivel egyéb esetben nem áll módunkban teljesíteni a megrendelését. A Társaság az alábbi partner és szállítmányozási társaságokkal működik együtt:

Személyes adatok átvitele harmadik országokba, illetve automatizált egyéni döntéshozatal alkalmazása

Társaságunk nem adja át az Ön személyes adatait harmadik országokból származó alanyoknak (az EU-n kívül). A KON-Truss s.r.o. egyben kijelenti, hogy az Ön személyes adatai nem lesznek felhasználva automatizált és egyéni döntéshozatalra, beleértve a profilozást.

„Cookie“-fájlok felhasználása marketing- és reklámcélokra

A „cookie“ (süti) fájl egy, a szerver által küldött kisebb szöveges tájékoztatás, amely a felhasználó számítógépére vagy berendezésére kerül elmentésre, és amely webhelyek elérését célozza. Ez a fájl lehetővé teszi a felhasználó berendezésének felismerését, illetve a webhelyek pontos megjelenítését úgy, hogy ez az egyéni preferenciáihoz van igazítva. Két típusú cookie-fájlt ismerünk, mégpedig az időszakos fájlokat, amelyek a honlapról történt kijelentkezésig vagy a böngésző bezárásáig maradnak a felhasználó eszközén (ezután automatikusan törlésre kerülnek a felhasználó berendezéséről). Az állandó cookie-k a paraméterükben meghatározott ideig, vagy manuális törlésükig tárolódnak a felhasználó eszközén.

A cookie-kat annak érdekében használjuk marketing- és reklámcélokra, hogy a honlapunkon olyan tartalmat tudjunk megjeleníteni az Ön számára, amely érdekli Önt az előző preferenciái alapján, illetve szintén hirdetések megjelenítésére az Ön érdeklődési köre alapján. Az ilyen típusú cookie-kat csak az Ön által megadott beleegyezés alapján mentjük el a törvény 13. sz.§-a, (1) bekezdése, a) betűje értelmében.

 

Meddig tároljuk az Ön személyes adatait

Az Ön személyes adatait, amelyek segítségével Ön beazonosítható, legfeljebb azon cél eléréséhez szükséges időpontig tároljuk, amely érdekében a személyes adatok feldolgozásra kerülnek. Amennyiben az Ön személyes adatai az Ön beleegyezése alapján kerülnek feldolgozásra, a beleegyezés visszavonása vagy érvényességének lejárta után a személyes adatokat csak addig a pillanatig tároljuk, amely szükséges lesz a jogi követeléseink bebizonyítása vagy érvényesítése érdekében. Ugyanez érvényes a szerződés alapján kezelt személyes adatok esetében is.

Amennyiben törvényi kötelmek teljesítése érdekében történik a személyes adatok kezelése a KON-Truss részéről, az Ön személyes adatait a jogszabályokban részletezett határideig tároljuk.

Melyek az Ön jogai

A személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogában áll panaszt tenni Szlovák Köztársaság Személyes Adatokat Védő Hivatalánál, székhely: Hraničná 12, 820 07 Pozsony, Szlovák Köztársaság (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky).

Mint érintett személy jogában áll hozzáférni saját adataihoz. Ezzel kapcsolatban a kérelme alapján kiállítunk az Ön részére egy igazolást arról, hogy kezelünk-e Önt érintő személyes adatokat. Amennyiben kezelünk ilyen adatokat, a kérelme alapján kiállítjuk az Ön személyes adatainak másolatát. Az első másolati példány kiállítása díjmentes. Minden egyes további másolati példányért, amelynek kiállítását kérelmezni fogja, az adminisztrációs költségeknek megfelelő díjat szabunk ki. Amennyiben elektronikus eszközök útján kéri a tájékoztatást, általánosan használt elektronikus formában fogjuk ezt elküldeni, mégpedig e-mail formájában, amennyiben nem kéri más módon.

Joga van az Önt érintő személyes adatok módosítására, vagy a hiányos személyes adatok kiegészítésére. Amennyiben megállapítja, hogy helytelen vagy hiányos információkat kezelünk Önnel kapcsolatban, kérem, tájékoztasson minket.

Szintén joga van az adatok törlésére (felejtés joga), ebben az esetben a KON-Truss köteles haladéktalanul kitörölni a személyes adatokat, amennyiben teljesült az alábbi okok közül bármelyik:

a.) a személyes adatokra már nincs szükség azon célokra, amelyekre ezeket gyűjtöttük, vagy más módon kezeltük;

b.) az érintett személy visszavonja a beleegyezését, amely alapján megvalósul az adatok kezelése, és ha nem létezik a feldolgozás más jogalapja;

c.) az érintett személy kifogást emel az adatkezeléssel szemben és az adatkezeléssel kapcsolatban nincsenek túlsúlyban semmilyen megalapozott indokok;

d.) a személyes adatok feldolgozása jogszerűtlenül történt;

e.) a személyes adatokat törölni kell annak érdekében, hogy teljesüljön az Unió vagy azon Tagállam jogszabály szerinti törvényi kötelme, amelynek az adatkezelő a joghatálya alá tartozik;

f.) a személyes adatokat információs társaság szolgáltatásainak kínálatával kapcsolatban gyűjtötték.

A személyes adatok törléséhez való jog nem alkalmazandó, amennyiben a GDPR rendeletben, illetve abban a törvényben, amely alapján az Ön személyes adatai továbbra is kezelendők, kimerítő jelleggel felsorolt jogi okok közül akár csak egy ok is alkalmazásra kerül. Az ilyen adatkezelést Önnek el kell tűrni, és az ilyen személyes adatok kezelése ellen Ön nem gyakorolhatja a törlési jogot.

A törvényben meghatározott okok alapján Ön kérheti személyes adatai feldolgozásának korlátozását, valamint azok hordozhatóságát, ami azt jelenti, hogy megkapja a nekünk átadott személyes adatokat, illetve ezeket átviheti más adatkezelőhöz általánosan használt és gép által olvasható formában, azzal a feltétellel, hogy ezek a személyes adatok az érintett személy beleegyezése vagy szerződés alapján lettek gyűjtve, és ezek kezelése automatizált eszközökön zajlik.

Mint érintett személy jogában áll tiltakozni a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban, amennyiben az adatkezelés a KON-Truss törvényes érdekeinek jogalapján zajlik, ide értve a tiltakozást a jogos érdekeken megalapozott profilozással kapcsolatban. A KON-Truss csak abban az esetben kezelheti tovább az Ön személyes adatait jogos érdekek alapján, ha bizonyítja az adatkezelés szükségszerű jogos okait, amelyek meghaladnák az Ön érdekeit, jogait és szabadságait vagy a jogi követelmények bizonyításának és védelmének okait.

Amennyiben az Ön személyes adatainak feldolgozása a személyes adatok kezelésével kapcsolatos beleegyezésen alapul, jogában áll bármikor visszavonni ezt a beleegyezést. A beleegyezés visszavonása viszont nincs hatással a beleegyezés visszavonása előtti beleegyezésen alapuló adatkezelés törvényszerűségére.

Személyes adatok védelme

Kötelezzük magunkat arra, hogy védjük az Ön magánéletét, és az Ön személyes adatait bizalmasan kezeljük. Annak érdekében, hogy megelőzzük a nálunk tárolt személyes adataival történő manipulálást, azok elvesztését, megsemmisítését vagy módosítását, megtesszük a megfelelő műszaki és szervezeti intézkedéseket, ezeket rendszeresen ellenőrizzük és a legújabb műszaki innovációkhoz igazítjuk.

A dolgozóinkat, valamint a személyes adatok jelen dokumentum szerinti többi címzettjét, akik kezelik és/vagy kapcsolatba kerülnek az Ön személyes adataival, titoktartási kötelezettség terheli, amely a szerződéses jogviszony megszűnése után is fennáll.

Lépjen velünk kapcsolatba

Amennyiben bármilyen kérdés merül fel jelen dokumentummal vagy a cookie-fájlokkal kapcsolatban, kérdezzen minket a @email e-mail címen.